emaconference@rahedanesh.ac.ir

دریافت فایل الگوی نگارش مقاله 

عنوان مقاله
 : فونت B Nazanin - اندازه 16 - پررنگ

 

نام و نام خانوادگي نويسنده اول (فونت B Nazanin - اندازه 12 پررنگ)

وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Nazanin- اندازه 11)

آدرس پست الكترونيك نويسنده ( 10 pt -  (Times New Roman

نام و نام خانوادگي نويسنده دوم (فونت B Nazanin - اندازه 12 پررنگ)

وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Nazanin- اندازه 11)

آدرس پست الكترونيك نويسنده ( 10 pt -  (Times New Roman

 

چکیده (فونتB Nazanin  - اندازه 12 پررنگ)

در متن چكيده بايد مستقیما به مسئلة مورد مطالعه، اهداف، روش پژوهش، يافته‌‌ها و نتایج اشاره شود (مقالات غیر پژوهشی از اين چارچوب مستثني هستند). متن چكيده با فونت B Nazanin - اندازه 12و با يک خط فاصله نوشته شود. طول چكيده در مقاله نباید كمتر از 150 كلمه و بيشتر از 300 كلمه باشد. چكيده بايد كامل و فقط در يك پاراگراف آورده شود. از اشاره به مراجع و کلیات تحقیق در چكيده خودداري گردد. نکته مهم این است که صفحه اول مقاله فقط باید حاوی عنوان مقاله، نام نویسندگان و موسسه و ایمیل آنها، چکیده و واژگان کلیدی باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود

 

واژگان كليديبین 5-3 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند (فونتB Nazanin  - اندازه 12)

 

مقدمه (فونت B Nazanin - اندازه 12 پررنگ)

مقالات بايد در قالب نرم افزار مایکروسافت وُرد (2007 یا MS-Word - 2003) ارسال گردد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با فونت B Nazanin - اندازة 12 - تك فاصله تهيه شود. عنوان بخش‌های اصلی با فونت B Nazanin و اندازه 12- پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با اندازه 11- پررنگ تايپ شود. تنظيمات صفحه باید از بالای صفحه 3 سانتیمتر و از پايين، چپ و راست صفحه 5/2 سانتيمتر باشد. در مقدمه به بيان مسأله، اهميت موضوع، ادبیات و پيشينه، اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش پرداخته ‌شود (مقالات غیر پژوهشی از اين چارچوب مستثني هستند). طول مقاله با شكلها و جدولها نبايد حداقل از 5 صفحه کمتر و حداکثر از 20 صفحه بيشتر باشد. برای رفرنس دهی داخل متن، باید از نام خانوادگی و سال استفاده شود. به عنوان مثال، برای منبع فارسی: (محمودی، 1393) و برای منبع انگلیسی: (Kumar, 2014). از شماره گذاری رفرنس ها در داخل متن جدا خودداری شود.

 

روش تحقيق (فونت B Nazanin - اندازه 12 پررنگ)

در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، ابزارهاي پژوهش (چگونگي بررسي روايي و پايايي ابزارها) و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته مي‌شود (مقالات غیر پژوهشی از اين چارچوب مستثني هستند)

 

يافته ها (فونت B Nazanin - اندازه 12 پررنگ)

در اين بخش، يافته هاي پژوهش گزارش مي شود. يافته ها باید همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسي و نیز شامل توصيف و تحليل داده‌ها باشد.   

 

جداول، شكل ها و نمودارها 

هر جدول، شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط چين با قلم B Nazanin – فونت 10 پررنگ تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري ‌شود (عنوان جداول، در بالاي جدول و عنوان شكل ها و نمودارها، در پایين آن نوشته شود.). نمودارها و شکل ها مي توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند، اما در هر دو صورت، جزييات آن ها باید قابل تشخيص باشد. در متن مقاله بايد به همة جداول، شكل ها و نمودارها ارجاع شده و از نوشتن عبارتي مانند «جدول زير» يا «شكل زير» اجتناب گردد. در تهية شكل‌ها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها و كميت‌ها به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر جدول، شكل و نمودار بايد در وسط صفحه و با يك سطر خالي فاصله از متن پیش و پس از آن قرار داده شود

 

فرمول‌ها و روابط رياضي

متن فرمول‌ها به صورت چپ‌چين در يك يا چند سطر نوشته شود. همة متغيرها و اعداد به كار رفته در آنها با فونت Times New Roman ، با اندازه 10 کم رنگ تايپ شوند. همة فرمول‌ها به ترتيب از 1 شماره‌گذاري شوند.

 

 

بحث و نتيجه‌گيري (فونت B Nazanin - اندازه 12 پررنگ)

در بخش نتيجه گيري، نكات مهم انجام شده در كار، به صورت خلاصه توضيح داده شوند. در پاراگراف اول این بخش (قسمت بحث)، پژوهشگر يافته هاي خود را با يافته هاي ديگر پژوهشگران مورد مقايسه قرار داده و مشخص مي نمايد که  تا چه حد يافته هاي او در راستاي يافته هاي ديگران و يا با آنها مغاير است. در پاراگراف دوم این بخش باید پيشنهادات ارائه شود.

 

منابع (فونت B Nazanin - اندازه 12 پررنگ)

منابع در انتهاي مقاله مي‌آيند (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي). هر منبع بايستي حداقل يك‌بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد. از بکار بردن منابع اضافی که در داخل متن به آن اشاره نشده، جدا خودداری گردد. مشخصات هر منبع به صورت كامل و در قالب استاندارد (APA) ذكر شود. منابع فارسي را با فونت B Nazanin – اندازه 11 و منابع انگليسي را با فونتTimes New Roman  نازك با اندازه 10 تايپ نماييد. 

 

- منابع داخل متن:

مقاله منبع

فارسی

انگلیسی

یک نویسنده

(علوی، 1393)

(Chandra, 2014)

دو نویسنده

(علوی و احمدی، 1393)

(Chandra and Kumar, 2014)

بیشتر از دو نویسنده

)علوی و همکاران، 1393)

(Chandra et al, 2014)

 

 - منابع انتهای مقاله:

حافظ نیا، محمدرضا، 1388، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات سمت

فقیهی، ابوالحسن و موسوی کاشی، زهره، مدل سنجش بهره وری (اثربخشی و کارایی) در بخش خدمات دولتی ایران، مجله مدیریت دولتی، دوره دوم، شماره چهارم ، بهار و تابستان 1389، 126-107

نجمی نیا، رضا، صالحی، محمدرضا، بررسی تاثیر سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای بیمه استان اصفهان، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، مهر 1391

Camisón, César. And Villar-López, Ana. (2011). Non-technical innovation: Organizational memory and learning capabilities as antecedent factors with effects on sustained competitive advantage. Industrial Marketing Management. 40 (2011). 1294–1304

Hazen, Benjamin and Terry Anthony. (2012).Toward creating competitive advantage with logistics information technology. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 42. No. 1. 8-35


 جدول خلاصه نوع و اندازه قلم­هاي مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي

عنوان

قلم (فونت(

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Nazanin

16

پررنگ

نام و نام خانوادگي

B Nazanin

12

پررنگ

مشخصات نويسندگان

B Nazanin

11

نازک

نشانی پست الکترونيکي نويسندگان

Times New Roman

10

نازک

عنوان بخش­ها

B Nazanin

12

پررنگ

عنوان زير بخش­ها

B Nazanin

11

پررنگ

متن چکيده و واژگان کليدي

B Nazanin

12

نازک

متن اصلي

B Nazanin

12

نازک

زير نويس فارسي

B Nazanin

10

نازک

زير نويس لاتين

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها

B Nazanin

10

پررنگ

متن فارسي درون جدول ها

B Nazanin

10

نازک

متن لاتين درون جدول ها

Times New Roman

9

نازک

منابع و مراجع فارسي

B Nazanin

11

نازک

منابع و مراجع لاتين

Times New Roman

10

نازکدریافت فایل الگوی نگارش مقاله