emaconference@rahedanesh.ac.ir
اسکان و تغذیه آن دسته از پژوهشگران فرهیخته که مقاله های آن برای ارایه شفاهی پذیرش گرفته است از غروب شنبه 1396/02/09 تا غروب روز یکشنبه 1396/02/11 بر عهده برگزارکنندگان همایش است.
بدیهی است که امکانات فوق به نویسنده مسوول ارایه خواهد شد. در صورت حضور سایر نویسندگان مقاله پذیرفته شده، مبلغ 80 هزار تومان بابت شرکت در هریک از همایش های فوق دریافت خواهد شد.
هزینه اسکان و تغذیه برای شرکت کنندگان بدون مقاله در هریک از همایش های فوق مبلغ 100 هزار تومان می باشد.
در حال حاضر دانشگاه مازندران از ارایه اسکان و تغذیه رایگان به نویسندگان مقاله هایی با ارایه پوستری گرفته اند، معذور است. لوح فشرده حاوی مجموعه مقاله ها و گواهی پذیرش این دسته از مقاله ها به ایمیل نویسنده مقاله ارسال می شود.