محورهای همایش

محورهای همایش

 

محورهای حسابداری و اقتصاد:

حسابداري صنعتي

حسابداري مالي

حسابرسي

حسابداري دولتي

حسابداري مديريت

برنامه ریزی

اقتصاد خرد و کلان

اقتصاد و انرژی

اقتصاد بین الملل

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد و جمعیت

اقتصاد و اشتغال

اقتصاد شهری

علوم اقتصادی

بانکداری اسلامی

اقتصاد اسلامی

اقتصاد نظری

 اقتصاد سلامت

 اقتصاد سنجی

 اقتصاد پولی

 اقتصاد بخش عمومی

 اقتصاد بین الملل

 اقتصاد مالی

اقتصاد نفت و گاز

اقتصاد کشاورزی، محیط زیست

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

و سایر موضوعات مرتبط

 

 

محورهای مدیریت:

مدیریت  بازاریابی

مدیریت صنعتی

 مدیریت مالی

مدیریت دولتی

 مدیریت بیمه

 مدیریت بازرگانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت جهانگردی

مدیریت اجرایی

مدیریت دانش

مدیریت استراتژیک

مدیریت رسانه ای

بازرگانی داخلی

 بازاریابی بین الملل

مدیریت رفتار سازمانی

 مدیریت تحول

مدیریت شهری

مدیریت انتقال تکنولوژی

 سیاستهای تحقیق و توسعه

مدیریت نظام کیفیت فراگیر

 مدیریت منابع اطلاعاتی

مدیریت  تصمیم گیری

مدیریت تطبیقی و توسعه

مدیریت سیاست گذاری

 مدیریت سیستمهای اطلاعات

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

مدیریت  تولید و عملیات

معرفی مدیریت فناوری اطلاعات

و سایر موضوعات مرتبط