کمیته علمی همایش

کمیته علمی همایش

img

دکتر فرهاد رهبر

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر سید محمد رضا سید نورانی

عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

img

دکتر محمدرضا مهربان پور

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر محمدرضا فتحی

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر حسین نوروزی

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر حسین صمصامی

عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی

img

دکتر محمد مهدی مجاهدی

عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

img

دکتر شهرام خلیل نژاد

عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

img

دکتر حامد دهقانان

عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

img

دکتر سید سعید میر واحدی

عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

img

دکتر مجید فشاری

عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی

img

دکتر مهدی قائمی اصل

عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی

img

دکتر علی ناظمی

عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی

img

دکتر مصطفی کریم زاده

عضو هییت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

img

دکتر امیر محمد فکور

عضو هییت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

img

دکتر فرزاد اسکندری

عضو هییت علمی دانشگاه کردستان

img

دکتر رضا جامعی

عضو هییت علمی دانشگاه کردستان

img

دکتر اکبر خدابخشی

عضو هییت علمی دانشگاه بوعلی سینا

 

img

دکتر محسن مهرآرا

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر امیر خادمعلی زاده

عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

img

دکتر احمدرضا قاسمی

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر ناهید نادری بنی

عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر رضا محسني

عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی

img

دکتر ويدا ورهرامي

عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی

img

دکتر سمیه شاه حسینی

عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

img

دکتر وحید خاشعی ورنا

عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

img

دکتر سید محمد علی خاتمی

عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

img

دکتر علی رجب زاده

عضو هییت علمی دانشگاه تربیت مدرس

img

دکتر حسین امیری

عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی

img

دکتر میثم رافعی

عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی

img

دکتر محمد صیادی

عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی

img

دکتر اسمعیل ابونوری

عضو هییت علمی دانشگاه سمنان

img

دکتر یوسف محمدزاده

عضو هییت علمی دانشگاه ارومیه

img

دکتر محمد ایمانی برندق

عضو هییت علمی دانشگاه زنجان

img

دکتر هاتف حاضری

عضو هییت علمی دانشگاه محقق اردبیلی